Тест аз фанни хукук


Posted on Updated on Аввалин маротиба мансаби Президент чун мансаби олии давлатї кай, дар куљо таъсис ёфт? Асри V дар Ќонуни ЉII љадвали Рим Соли 1787 дар конститутсияи ШМА Соли 1791 дар конститутсияи Фаронса Соли 1945 дар оинномаи СММ Дар Тољикистон мансаби Президентї кай таъсис дода шуд? Рањмон кай бори нахуст Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб гардид? «Њар як шањрванди Тољикистон, ки синни ў аз 25 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар ќаламрави љумњурї на кам аз 20 соли охир иќомат дошта бошад» «Њар як шањрванди Тољикистон, ки синни ў аз 35 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар ќаламрави љумњурї на кам аз 10 соли охир иќомат дошта бошад» «Њар як шањрванди ИМА, ки синни ў аз 20 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар ќаламрави љумњурї на кам аз 10 соли охир иќомат дошта бошад» «Њар як шањрванди Тољикистон, ки синни ў аз 35 кам набошад, забони ўзбекиро донад ва дар ќаламрави љумњурї на кам аз 10 соли охир иќомат дошта бошад» Маънои парламент чист? Аз калимаи тољикї гирифта шуда, маънояш « Маљлиси Олї» Аз калимаи юнонї гирифта шуда, маънояш « Маљлис» Аз калимаи лотинї гирифта шуда, маънояш « Шўрои кўњансолон» Аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш « гуфтугў, суханронї» Аввалин маротиба парламент кай, дар куљо таъсис ёфт? Соли 1787 дар ШМА Соли 1265 дар Англия Соли 1791 дар Фаронса Асри V дар Рим Парламенти Тољикистон Маљлиси Олї тест аз фанни хукук чанд палата иборат аст? Тест аз фанни хукук як палата: Маљлиси Миллї Аз ду палата: Маљлиси Олї ва Маљлиси Миллї Аз се палата: Маљлиси Олї, Маљлиси Миллї ва Маљлиси намояндагон Аз ду палата: Маљлиси Миллї ва Маљлиси намояндагон Кї вакили Маљлиси намояндагон шуда метавонад? Њар як шањрванди Россия, ки синнаш аз 20 кам набошад ва дорои таълимоти олї бошад. Њар як шањрванд, ки синнаш аз 23 кам набошад ва дорои таълимоти миёнаи касбї бошад. Њар як шањрванди Тољикистон, ки синнаш аз 30 тест аз фанни хукук набошад ва дорои таълимоти миёнаи махсус бошад. Њар як шањрванди Тољикистон, ки синнаш аз 25 кам набошад ва дорои таълимоти олї бошад. Демократия чї маъно дорад? Аз калимаи тест аз фанни хукук гирифта шуда, маънояш «халќ» Аз калимаи юнонї гирифта шуда, маънояш « њокимияти халќ» Аз калимаи лотинї гирифта шуда, маънояш «озодї» Аз калимаи русї гирифта шуда, маънояш «адолат» Конститутсия чист? Аз калимаи лотинї гирифта шуда, маънояш «сохт, муќарраркунї» Аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш «халќ» Аз калимаи юнонї гирифта шуда, маънояш «асос» Њамаи љавобњо дуруст Аввалин Конститутсия дар љањон кай, дар кадом давлат ќабул карда шуд? Соли 1791 дар Фаронса Соли 1265 дар Англия Соли 1787 дар ШМА Соли 1789 дар Фаронса Дар Тољикистон чанд маротиба Конститутсия ќабул карда шудааст? Соли 1929 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз чанд бобу модда иборат аст? Чї хел ки ќонунњои конститутсионї ќабул тест аз фанни хукук мешаванд. Аз љониби Маљлиси Олї Бо роњи раъйпурсии умумї аз љониби халќ Мувофиќи талаботњои муќаррарї Ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чанд маротиба таѓийру тест аз фанни хукук дароварда шудааст? Њуќуќ — низоми ќоидањои ба њама њатмии рафтор буда, аз тарафи давлат ќабул, муќаррар ва тасдиќ гардида, муносибатњои муњими љамъиятиро ба танзим медарорад. Њуќуќ — низоми ќоидањои ба њама њатмии рафтор буда, аз тарафи Президент ќабул, гардида, муносибатњои муњими љамъиятиро ба танзим тест аз фанни хукук. Њуќуќ — аз тарафи давлат ќабул, муќаррар ва тасдиќ гардида, муносибатњои муњими давлатро ба танзим медарорад. Њуќуќ — низоми ќоидањои ба њама њатмии рафтор буда, аз тарафи давлат ќабул, муќаррар ва тасдиќ гардида, муносибатњои байналхалќиро ба танзим медарорад. Таќсимоти њокимияти давлатиро номбар кунед. Њамаи љавобњо дуруст Эъломияи Умумии Њуќуќи Башар кай ќабул шудааст? Њукумати Љумњурии Тољикистон Президент Вакилони Маљлиси намояндагон аз љониби кї ва чї тавр ќабул карда мешаванд? Аз љониби Президент Аз љониби Маљлиси Олї ба тариќи овоздињї Аз љониби Президент бо пешнињоди Прокурори генералї Аз љониби шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба тариќи овоздињии пинњонї Маљлиси тест аз фанни хукук аз чанд вакил иборат аст?

комментарий:

комментарий
 

Ба ҳар як бонк бехатарии меъёрҳои иқтисодӣ - молӣ зарур аст.